Softneta, UAB privatumo politika

Ką reiškia ši privatumo politika?

Šioje privatumo politikoje (toliau – Privatumo politika) Jums, interneto svetainės www.softneta.com (toliau – Interneto svetainė) lankytojams, pateikiame informaciją apie tai, kaip UAB „Softneta“, įsikūrusi adresu Baršausko g. 59B, Kaunas, Lietuvos Respublika, (toliau – Duomenų valdytojas), tvarko Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs galite pateikti apsilankę mūsų biure, Interneto svetainėje, naujienlaiškių prenumeratos skiltyje, UAB „Softneta“ socialinių žiniasklaidos priemonių paskyrose, susisiekę su mumis el. paštu ar telefonu, o taip pat kuriuos UAB „Softneta“ gauna vykdant sutartis su partneriais ar klientais juridiniais asmenimis, jei Jūs esate jų darbuotojas ar atstovas.

Kokius Jūsų asmens duomenis mes valdome/tvarkome?

 • Kandidatų į darbo vietą duomenų bazės administravimo tikslu Duomenų valdytojas tvarko tokius duomenis: vardas, pavardė, gimimo data, telefono numeris, darbovietė, el. pašto adresas, gyvenamoji vieta (adresas), išsilavinimas, užsienio kalbų mokėjimas, pageidaujamas darbas, pageidaujamas atlyginimas, asmeninės savybės, darbo patirtis: paskutinė darbovietė, darbo stažas darbovietėje, užimtos pareigos, kita darbo patirtis; kita gyvenimo aprašyme, rekomendacijoje ir (ar) motyvaciniame laiške pateikiama informacija. Šie duomenys yra tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu. Jei nepateiksite savo gyvenimo aprašymo ir (ar) motyvacinio laiško, mes negalėsime įvertinti Jūsų tinkamumo užimti siūlomas pareigas.
 • UAB „Softneta“ darbuotojų duomenys, susiję su įdarbinimu, darbo užmokesčio mokėjimu bei funkcijų ir pareigų įgyvendinimu UAB „Softneta“.
 • Suinteresuotųjų šalių duomenys, gaunami tarpusavio sutarčių pagrindu.
 • Suinteresuotųjų šalių duomenys, gaunami užklausos el. paštu, telefonu ar kitu būdu, užpildžius naujienlaiškių prenumeratos formą ar kitu būdu.
 • Asmens sveikatos duomenys, perduodami asmens sveikatos priežiūros institucijų asmens duomenų Tvarkytojui (šiuo konkrečiu atveju UAB „Softneta“) atskirų sutarčių pagrindu. UAB „Softneta“, šių sutarčių pagrindu, turi teisėtą prieigą prie asmens duomenų, kuria naudojasi atskiru sveikatos priežiūros institucijų darbuotojų prašymu. 

Sutikimo sąlygos

UAB „Softneta“ darbuotojai, pasirašydami darbo sutartis, duoda sutikimą valdyti savo asmens duomenis duomenų valdytojui (UAB „Softneta“) teisiniais, personalo, administravimo ir valdymo tikslais, įskaitant sutikimą dėl ypatingų asmens duomenų, susijusių su darbuotoju tvarkymo, įskaitant, kiek tinkama:

 • informacijos apie fizinę ar psichinę sveikatą, siekiant stebėti laikinąjį nedarbingumą ir priimti sprendimus užtikrinant darbuotojų saugą ir sveikatą;
 • informacijos, susijusios su bet kokiu baudžiamuoju procesu, kuriame darbuotojas dalyvauja, draudimo tikslais ir siekiant laikytis teisės aktų reikalavimų ir įsipareigojimų trečiosioms šalims;
 • kontaktinės informacijos nenumatytiems atvejams;
 • bankinės ir darbo užmokesčio informacijos.

Kitų duomenų subjektų sutikimo sąlygos:

 • Sudarant sutartis yra numatomas įsipareigojimas kitai šaliai užtikrinti, kad yra gautas duomenų subjekto sutikimas disponuoti jo duomenimis sutarties vykdymo tikslais.

Duomenų subjektas turi teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui. Duomenų subjektas apie tai informuojamas prieš jam duodant sutikimą.

Kaip tvarkomi Jūsų asmens duomenys?

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Duomenų valdytojas, tiek nustatydamas asmens duomenų tvarkymo priemones, tiek paties duomenų tvarkymo metu, įgyvendina tinkamas teisės aktuose nustatytas duomenų apsaugos technines ir organizacines priemones, skirtas apsaugoti tvarkomus asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Atitinkamos priemonės nustatomos atsižvelgiant į pavojus, kurie kyla dėl asmens duomenų tvarkymo.

Kokie slapukai naudojami šioje Interneto svetainėje?

Slapukas yra informacija, kurią interneto serveris siunčia į interneto naršyklę, ir kuri yra saugoma naršyklėje. Ši informacija yra siunčiama į interneto serverį kiekvieną kartą, kai naršyklė prašo atidaryti puslapį iš serverio. Tai leidžia interneto serveriui nustatyti ir stebėti interneto naršyklę.

Softneta, UAB, interneto svetainėje naudojamų slapukų aprašymai:

Slapuko pavadinimas Aprašymas Paskirtis Galiojimo laikas
_dc_gtm_UA-# Naudojamas „Google Tag Manager“, kontroliuoti „Google Analytics“ scenarijaus žymos įkėlimą. Statistinė 1 diena
_ga Registruoja unikalų ID, kuris naudojamas statistiniams duomenims generuoti, apie tai, kaip lankytojas naudoja interneto svetainę. Statistinė 2 metai
_gat Naudoja „Google Analytics“, kad būtų galima nustatyti užklausos normą. Statistinė 1 diena
_gid Registruoja unikalų ID, kuris naudojamas statistiniams duomenims generuoti, apie tai, kaip lankytojas naudoja interneto svetainę. Statistinė 1 diena
collect Naudojamas siųsti duomenis į „Google Analytics“, apie lankytojo įrenginį ir elgesį. Stebi lankytoją visuose įrenginiuose ir rinkodaros kanaluose. Statistinė Sesija
_gcl_au Naudojamas „Google Ad Sense“, skirta eksperimentuoti su reklamos efektyvumu svetainėse, kuriose naudojamos jų paslaugos. Marketinginė 3 mėnesiai
r/collect Šis slapukas naudojamas duomenis siųsti į „Google Analytics“ apie lankytojo įrenginį ir elgesį. Stebi lankytoją visuose įrenginiuose ir rinkodaros kanaluose. Marketinginė Sesija

Pasirinkti priimamus slapukus ar atsisakyti tam tikrų slapukų galite bet kada pakeitę savo naršyklės nustatymus. Jeigu norite, kad Jūsų kompiuteryje ar kitame įrenginyje nebūtų išsaugomi slapukai, galite savo naršyklės nustatymuose pasirinkti gauti pranešimą prieš įrašant bet kokį slapuką. Taip pat galite nustatyti, kad naršyklė iš karto atmestų visus arba kai kuriuos slapukus. Taip pat galite pašalinti slapukus, kurie jau buvo išsaugoti Jūsų kompiuteryje ar kitame įrenginyje. Kiekviena naršyklė turi skirtingą nustatymų pritaikymo metodą. Jeigu reikia, pasinaudokite savo naršyklės žinyno funkcija, kad tinkamai pasirinktumėte nustatymus.

Kaip naudojami Jūsų asmens duomenys, kuriuos mums pateikiate per socialinės žiniasklaidos priemones?Šiuo metu turime šias paskyras socialinės žiniasklaidos priemonėse:

Rekomenduojame perskaityti trečiųjų šalių privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su paslaugų teikėjais, jei Jums kyla bet kokių klausimų dėl to, kaip jie naudoja Jūsų asmens duomenis.

Kam galime atskleisti Jūsų asmens duomenis?

 • Kai asmens duomenys perduodami į trečiąją valstybę arba tarptautinei organizacijai, duomenų subjektas turi teisę būti informuotas apie tinkamas su duomenų perdavimu susijusias apsaugos priemones.
 • Duomenų tvarkytojo atliekamas duomenų tvarkymas reglamentuojamas rašytine sutartimi, kurioje nustatomi duomenų tvarkymo dalykas ir trukmė, duomenų tvarkymo pobūdis ir tikslas, asmens duomenų rūšis ir duomenų subjektų kategorijos bei duomenų valdytojo prievolės ir teisės. Toje nustatoma, kad duomenų tvarkytojas tvarko asmens duomenis tik pagal duomenų valdytojo dokumentais įformintus nurodymus, įskaitant susijusius su asmens duomenų perdavimu į trečiąją valstybę ar tarptautinei organizacijai, išskyrus atvejus, kai tai daryti reikalaujama pagal Sąjungos arba valstybės narės teisę, kuri yra taikoma duomenų tvarkytojui; tokiu atveju duomenų tvarkytojas prieš pradėdamas tvarkyti duomenis praneša apie tokį teisinį reikalavimą duomenų valdytojui, išskyrus atvejus, kai pagal tą teisę toks pranešimas yra draudžiamas dėl svarbių viešojo intereso priežasčių.

Kokios yra Jūsų teisės?

 • susipažinti su duomenimis: gauti iš duomenų valdytojo patvirtinimą, ar su juo susiję asmens duomenys yra tvarkomi, o jei tokie asmens duomenys yra tvarkomi, turi teisę susipažinti su asmens duomenimis ir toliau nurodyta informacija.
 • reikalauti ištaisyti netikslius su juo susijusius asmens duomenis: duomenų valdytojas nepagrįstai nedelsdamas ištaisytų netikslius su juo susijusius asmens duomenis; reikalauti, kad būtų papildyti neišsamūs asmens duomenys
 • reikalauti, kad duomenų valdytojas nepagrįstai nedelsdamas ištrintų su juo susijusius asmens duomenis (teisė „būti pamirštam“)
 • apriboti duomenų tvarkymą
 • į duomenų perkeliamumą (turite teisę prašyti, kad duomenų valdytojas asmens duomenis tiesiogiai persiųstų kitam duomenų valdytojui, kai tai techniškai įmanoma
 • nesutikti, kad su duomenų subjektu susiję duomenys būtų tvarkomi siekiant teisėtų duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesų
 • pateikti mums arba Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai skundą, jei manote, kad Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisės yra ir (ar) gali būti pažeistos.

Plačiau apie savo teises galite paskaityti čia.

Kaip galite įgyvendinti savo teises?

 • Siekdami įgyvendinti savo teises, prašymus, skundus ar reikalavimus pateikite mums raštu:
 • elektroniniu paštu dpo@softneta.com;
 • siųsdami paštu adresu K. Baršausko g. 59B, Kaunas, Lietuva;
 • atvykę į UAB „Softneta“ biurą, adresu K. Baršausko g. 59B, Kaunas, Lietuva.
 • Į gautus prašymus, skundus ar reikalavimus Jums atsakysime raštu teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais ir stengsimės pateikti Jums informaciją kiek įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo Jūsų prašymo gavimo. Išimtiniais atvejais šis terminas, apie tai Jums pranešus, gali būti pratęstas dar 30 (trisdešimčiai) dienų.
 • Jeigu, gavus prašymą, skundą ar reikalavimą, mums kils įtarimų dėl besikreipiančiojo asmens tapatybės, mes turime teisę paprašyti besikreipiančiojo asmens tapatybės dokumento.
 • Jei mes nesugebėsime suteikti Jums reikiamos informacijos ir (ar) turėsite pretenzijų dėl to, kaip yra tvarkomi Jūsų asmens duomenys, Jūs turėsite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, pateikdami skundą.

Kaip informuosime apie Privatumo politikos pakeitimus?

 • Mes galime bet kada atnaujinti ar pakeisti šią Privatumo politiką. Tokia atnaujinta ar pakeista Privatumo politika įsigalios nuo jos paskelbimo mūsų Interneto svetainėje dienos.
 • Atnaujinę Privatumo politiką, informuosime Jus apie, mūsų nuomone, esminius pakeitimus, paskelbdami juos Interneto svetainėje. Atkreipkite dėmesį į datą „Atnaujinimo data“, kuri nurodoma apačioje, norėdami sužinoti, kada Privatumo politika atnaujinta paskutinį kartą.

Atnaujinimo data: 2019-07-16.