Softneta, UAB privatumo politika

Ką reiškia ši privatumo politika?

Šioje privatumo politikoje (toliau – Privatumo politika) Jums, interneto svetainės www.softneta.com (toliau – Interneto svetainė) lankytojams, pateikiame informaciją apie tai, kaip UAB „Softneta“, įsikūrusi adresu Baršausko g. 59, Kaunas, Lietuva, (toliau – Duomenų valdytojas), tvarko Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs galite pateikti apsilankę mūsų biure, Interneto svetainėje, naujienlaiškių prenumeratos skiltyje, UAB „Softneta“ socialinių žiniasklaidos priemonių paskyrose, susisiekę su mumis el. paštu ar telefonu, o taip pat kuriuos UAB „Softneta“ gauna vykdant sutartis su partneriais ar klientais juridiniais asmenimis, jei Jūs esate jų darbuotojas ar atstovas.

Kokius Jūsų asmens duomenis mes valdome/tvarkome?

 • Kandidatų į darbo vietą duomenų bazės administravimo tikslu Duomenų valdytojas tvarko tokius duomenis: vardas, pavardė, gimimo data, telefono numeris, darbovietė, el. pašto adresas, gyvenamoji vieta (adresas), išsilavinimas, užsienio kalbų mokėjimas, pageidaujamas darbas, pageidaujamas atlyginimas, asmeninės savybės, darbo patirtis: paskutinė darbovietė, darbo stažas darbovietėje, užimtos pareigos, kita darbo patirtis; kita gyvenimo aprašyme, rekomendacijoje ir (ar) motyvaciniame laiške pateikiama informacija. Šie duomenys yra tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu. Jei nepateiksite savo gyvenimo aprašymo ir (ar) motyvacinio laiško, mes negalėsime įvertinti Jūsų tinkamumo užimti siūlomas pareigas.
 • UAB „Softneta“ darbuotojų duomenys, susiję su įdarbinimu, darbo užmokesčio mokėjimu bei funkcijų ir pareigų įgyvendinimu UAB „Softneta“.
 • Suinteresuotųjų šalių duomenys, gaunami tarpusavio sutarčių pagrindu ar pildant registracijos formą, kai registruojamasi į nuotolinį vebinarą ar techninius mokymus (šiuo atveju tvarkomi tokie duomenys: vardas, pavardė, el. pašto adresas, pareigos, darbovietė, papildoma informacija apie poreikius).
 • Asmens sveikatos duomenys, perduodami asmens sveikatos priežiūros institucijų asmens duomenų Tvarkytojui (šiuo konkrečiu atveju UAB „Softneta“) atskirų sutarčių pagrindu. UAB „Softneta“.

Sutikimo sąlygos

Potencialūs UAB „Softneta“ darbuotojai, pateikdami savo CV, kvalifikacijos pažymėjimus, atestatus, laisva forma pateikia sutikimą valdyti savo asmens duomenis duomenų valdytojui (UAB „Softneta“) įdarbinimo tikslais. Jei skelbimas apie įdarbinimą pateikiamas interneto tinklalapyje, kartu su skelbimu pateikiama informacija, kad aplikuodamas į siūlomą poziciją, potencialus kandidatas pateikia sutikimą valdyti savo asmens duomenis duomenų valdytojui (UAB „Softneta“) įdarbinimo tikslais. Jei kartu su dokumentais sutikimas nepateiktas, ir informacija apie sutikimą nepaskelbta interneto tinklalapyje kartu su skelbimu dėl įdarbinimo, UAB „Softneta“ asmuo, atsakingas už įdarbinimo procesą, paprašo pateikti sutikimą elektroniniu paštu/ kitomis potencialiam darbuotojui prieinamomis priemonėmis.
UAB „Softneta“ darbuotojai, pasirašydami darbo sutartis, duoda sutikimą valdyti savo asmens duomenis duomenų valdytojui (UAB „Softneta“) teisiniais, personalo, administravimo ir valdymo tikslais, o taip pat įmonės įvaizdžio gerinimo tikslais, įskaitant sutikimą dėl ypatingų asmens duomenų, susijusių su darbuotoju tvarkymo, įskaitant, kiek tinkama:

 • informacijos apie fizinę ar psichinę sveikatą, siekiant stebėti laikinąjį nedarbingumą ir priimti sprendimus užtikrinant darbuotojų saugą ir sveikatą;
 • informacijos, susijusios su bet kokiu baudžiamuoju procesu, kuriame darbuotojas dalyvauja, draudimo tikslais ir siekiant laikytis teisės aktų reikalavimų ir įsipareigojimų trečiosioms šalims;
 • kontaktinės informacijos nenumatytiems atvejams;
 • bankinės ir darbo užmokesčio informacijos.

Kitų duomenų subjektų (Asmens duomenų Valdytojo valdomi asmens duomenys, atskirų sutarčių pagrindu perduodami asmens duomenų Tvarkytojui (UAB „Softneta“) sutikimo sąlygos:

 • Sudarant sutartis yra numatomas įsipareigojimas kitai šaliai (Asmens duomenų valdytojui) užtikrinti, kad yra gautas duomenų subjekto sutikimas disponuoti jo duomenimis sutarties vykdymo tikslais.

Suintersuotųjų šalių sutikimas naudoti asmens duomenis sutarčių vykdymo tikslais (kai viena iš sutarties šalių – fizinis asmuo) gali būti įtrauktas į tarpusavio sutartį arba pateikiamas atskiru dokumentu, kuris traktuojamas kaip neatskiriamas sutarties priedas.
Duomenų subjektas turi teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui. Duomenų subjektas apie tai informuojamas prieš jam duodant sutikimą: sutikimo atšaukimo sąlygos aprašytos darbo sutarties priede dalyje „Asmens duomenys“ / tarpusavio sutartyje su fiziniu asmeniu, kai sudaroma ne darbo, o paslaugų teikimo sutartis / potencialus darbuotojas apie atšaukimo sąlygas informuojamas elektroniniu paštu nurodytais kontaktiniais duomenimis arba atšaukimo sąlygos pateikiamos interneto tinkalapyje, kuriame pateiktas ir skelbimas apie įdarbinimą.
Suinteresuotųjų šalių sutikimas naudoti asmens duomenis rinkodaros tikslais duodamas šiuo būdu: registruojantis į nuotolinį vebinarą arba techninius mokymus, pildant registracijos formą.

Kaip tvarkomi Jūsų asmens duomenys?

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Duomenų valdytojas, tiek nustatydamas asmens duomenų tvarkymo priemones, tiek paties duomenų tvarkymo metu, įgyvendina tinkamas teisės aktuose nustatytas duomenų apsaugos technines ir organizacines priemones, skirtas apsaugoti tvarkomus asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Atitinkamos priemonės nustatomos atsižvelgiant į pavojus, kurie kyla dėl asmens duomenų tvarkymo.

Slapukų naudojimas

Mūsų svetainė naudoja slapukus (angl. cookies) tinkamam svetainės veikimui užtikrinti, statistiniais bei rinkodaros tikslais.
Būtini slapukai yra privalomi tinkamam interneto svetainės ir elektroninių paslaugų veikimui. Šiems slapukams nėra reikalingas Jūsų sutikimas.
Jūs galite atskirai sutikti su 3-ių šalių funkcinių, statistikos ir rinkodaros slapukų naudojimu.
Peržiūrėti slapukų sąrašą ir savo pasirinkimą galite valdyti žemiau arba paspaudę mygtuką .


Kam galime atskleisti Jūsų asmens duomenis?

 • Kai asmens duomenys perduodami į trečiąją valstybę arba tarptautinei organizacijai, duomenų subjektas turi teisę būti informuotas apie tinkamas su duomenų perdavimu susijusias apsaugos priemones.
 • Duomenų tvarkytojo atliekamas duomenų tvarkymas reglamentuojamas rašytine sutartimi, kurioje nustatomi duomenų tvarkymo dalykas ir trukmė, duomenų tvarkymo pobūdis ir tikslas, asmens duomenų rūšis ir duomenų subjektų kategorijos bei duomenų valdytojo prievolės ir teisės. Toje nustatoma, kad duomenų tvarkytojas tvarko asmens duomenis tik pagal duomenų valdytojo dokumentais įformintus nurodymus, įskaitant susijusius su asmens duomenų perdavimu į trečiąją valstybę ar tarptautinei organizacijai, išskyrus atvejus, kai tai daryti reikalaujama pagal Sąjungos arba valstybės narės teisę, kuri yra taikoma duomenų tvarkytojui; tokiu atveju duomenų tvarkytojas prieš pradėdamas tvarkyti duomenis praneša apie tokį teisinį reikalavimą duomenų valdytojui, išskyrus atvejus, kai pagal tą teisę toks pranešimas yra draudžiamas dėl svarbių viešojo intereso priežasčių.

Kokios yra Jūsų teisės?

 • susipažinti su duomenimis: gauti iš duomenų valdytojo patvirtinimą, ar su juo susiję asmens duomenys yra tvarkomi, o jei tokie asmens duomenys yra tvarkomi, turi teisę susipažinti su asmens duomenimis ir toliau nurodyta informacija;
 • reikalauti ištaisyti netikslius su juo susijusius asmens duomenis: duomenų valdytojas nepagrįstai nedelsdamas ištaisytų netikslius su juo susijusius asmens duomenis; reikalauti, kad būtų papildyti neišsamūs asmens duomenys;
 • reikalauti, kad duomenų valdytojas nepagrįstai nedelsdamas ištrintų su juo susijusius asmens duomenis (teisė „būti pamirštam“);
 • apriboti duomenų tvarkymą;
 • į duomenų perkeliamumą (turite teisę prašyti, kad duomenų valdytojas asmens duomenis tiesiogiai persiųstų kitam duomenų valdytojui, kai tai techniškai įmanoma;
 • nesutikti, kad su duomenų subjektu susiję duomenys būtų tvarkomi siekiant teisėtų duomenų valdytojo ar trečiosios šalies interesų;
 • pateikti mums arba Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai skundą, jei manote, kad Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisės yra ir (ar) gali būti pažeistos.

Plačiau apie savo teises galite paskaityti čia.

Kaip galite įgyvendinti savo teises?

Asmuo, siekdamas įgyvendinti savo teises, turi pateikti UAB „Softneta“ rašytinį prašymą (asmeniškai, paštu, per atstovą, ar elektroninių ryšių priemonėmis (pasirašant elektroniniu kvalifikuotu parašu. Prašymas turi būti įskaitomas, asmens pasirašytas, prašyme turi būti nurodyta: asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, duomenys ryšiui palaikyti ir informacija apie tai, kokią iš teisių ir kokia apimtimi jis pageidauja įgyvendinti.

Pateikdamas prašymą (kurio forma pateikiama nuorodoje: Prašymo įgyvendinti duomenų subjekto teisę (-es) forma), asmuo privalo patvirtinti savo tapatybę:

 • jei prašymas įteikiamas tiesiogiai atvykus į UAB „Softneta“ biurą, adresu K. Baršausko g. 59, Kaunas, Lietuva – pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 • jei prašymas pateikiamas paštu (Baršausko g. 59, Kaunas, Lietuva) – pateikti asmens tapatybės dokumento kopiją;
 • jei prašymas įteikiamas per atstovą – pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą;
 • jei prašymas pateikiamas elektroninių ryšių priemonėmis (elektroniniu paštu dpo@softneta.com) – pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu.

Į gautus prašymus, skundus ar reikalavimus Jums atsakysime raštu teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais ir stengsimės pateikti Jums informaciją kiek įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo Jūsų prašymo gavimo. Išimtiniais atvejais šis terminas, apie tai Jums pranešus, gali būti pratęstas dar 30 (trisdešimčiai) dienų.

Jei mes nesugebėsime suteikti Jums reikiamos informacijos ir (ar) turėsite pretenzijų dėl to, kaip yra tvarkomi Jūsų asmens duomenys, Jūs turėsite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, pateikdami skundą.

Kaip informuosime apie Privatumo politikos pakeitimus?

 • Mes galime bet kada atnaujinti ar pakeisti šią Privatumo politiką. Tokia atnaujinta ar pakeista Privatumo politika įsigalios nuo jos paskelbimo mūsų Interneto svetainėje dienos.
 • Atnaujinę Privatumo politiką, informuosime Jus apie, mūsų nuomone, esminius pakeitimus, paskelbdami juos Interneto svetainėje. Atkreipkite dėmesį į datą „Atnaujinimo data“, kuri nurodoma apačioje, norėdami sužinoti, kada Privatumo politika atnaujinta paskutinį kartą.

Atnaujinimo data: 2024-02-27.